İş kurmak isteyenlerin karşısına çıkan ve merak ettiği konulardan biri olan Limited şirket, en az bir maksimum 50 tüzel veya gerçek kişinin ticaret unvanı çatısı altında kurulan şirket tipidir. Limited şirket, sigortacılık ve bankacılık dışındaki alanlarda kurulabilir.

 

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

 • Limited şirket kurmak için en az 1, en çok 50 gerçek veya tüzel kişi olmalıdır.
 • Asgari sermaye 10.000 TL olmalıdır.
 • Bankacılık ve sigortacılık dışında tüm alanlarda faaliyet gösterilebilir.
 • Halka arz edilemez.
 • Ortaklar, şirketin borçlarından sorumlu olmaz. Taahhüt ettikleri sermaye paylarını ve sözleşmede yer alan ek ödemeleri ödemekle yükümlüdür.
 • Şirkette yöneticiler ve genel kurulun bulunması gerekmektedir.
 • Emek, hizmet edimleri, ticari itibar şirkete sermaye olarak getirilemez.
 • Kar ve diğer haklar ortakların paylarına göre dağıtılır.
 • Ticaret unvanı iş ile ilgili olmalıdır.
 • Hisseler paylara bölünemez, sermayeler paylara bölünebilir.

 

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket, kanunda belirtilen şartları yerine getiren herkes tarafından kurulabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, geçerli bir vergi numarasına sahip olmak ve vergi cezasının olmaması gibi koşulları sağlamak yeterli koşullardır. Türk vatandaşlığı olmayanların ise gerekli izinleri alması durumunda limited şirket kurmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Limitet Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler;

Limited şirket kurmak için hazırlanması gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler hazırlandıktan sonra Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak süreç başlatılır.

Gerekli belgeler;

Başvuru dilekçesi

Kuruluş bildirim fonu

Ofis kira kontratı

Sermayenin yatırıldığını gösteren banka dekontu

Ticaret Odası kayıt beyannamesi

İkametgâh belgesi

Ortaklık sözleşmesi

 

 

Limited Şirket Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Limited şirket kurarken dikkat edilmesi gereken bazı adımlar vardır. İlk olarak, şirketin türüne göre ticaret unvanı seçilmelidir. İmza yetkisi ve ticaret unvanı bulunan kişilerin imzaları notere tasdik ettirilmelidir. Biri aslı olmak üzere, şirket ana sözleşmesinin üç nüshası 15 gün içerisinde faaliyet gösterilen yerdeki ticaret sicil memurluğuna tescil ettirilmelidir. Noter tasdikli imza beyannamesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 511’inci maddesine yer alan bilgilerin bulunduğu kayıt beyannamesi de ticaret sicil müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bununla birlikte, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29’uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütname de teslim edilmelidir. Şirketin kurucuları tüzel kişiler ise bilirkişi raporu, gerçek kişiler ise nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgeleri ticaret sicili müdürlüğüne teslim edilmelidir. Aynı sermaye varsa değerini gösteren bilirkişi tespit kararı ve bilirkişi raporu, şirket kuruluş dilekçesi ile birlikte yine ticaret sicil müdürlüğüne teslim edilmelidir. Son olarak bölgede faaliyet gösteren sanayi odası veya ticaret odasına kayıt olunması gerekmektedir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin tescil edildiğini gösteren ilan yayımlanmalıdır.

 

 

Limited Şirket ve Anonim Şirket Farkları Nedir?

 • Limited şirketleri bankacılık veya sigortacılık gibi alanlarda kurulamaz, anonim şirketlerde kurulabilir.
 • Limited şirket asgari 10.000 TL sermaye ile kurulabilir. Anonim şirket ise, asgari 50.000 TL esas sermaye ve 100.000 TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir.
 • Limited şirkette en fazla 50 ortak olabilir, anonim şirkette sınırlama yoktur.
 • Limited şirkette Genel Kurul, Müdür veya Müdürler Kurulu olmalıdır, anonim şirkette Genel Kurul ve Yönetim Kurulu organları olmalıdır.
 • Limited şirkette denetim kendi seçtikleri yeminli mali müşavir tarafından yapılır.